Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravidlá súťaže „EVA Miss sympatia 2018“

 

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „EVA MISS Sympatia 2018“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

1. Názov súťaže: „EVA MISS Sympatia 2018“

2. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, IČ DPH: SK2020299424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 19/B (ďalej len „Organizátor“).

    Partner súťaže:

Partnerom súťaže je spoločnosť FORZA a.s., so sídlom: Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36 035 092, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sa, vl. č. 562/S, organizátor súťaže MISS Slovensko 2018.

3.Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 26. marca 2018.Koniec súťaže: 28. apríla 2018. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4.Tlačový titul a webový portál určený pre súťaž:

Mesačník EVA a webový portál www.eva.sk.

5.Základný princíp a priebeh súťaže:

 V termíne od 26.3.2018 až do 28.4.2018 majú hlasujúci divácimožnosť zúčastniť sa hlasovania vo voľbe „EVA MISS Sympatia 2018“ hlasovaním prostredníctvom webovej stránky alebo zaslaním hlasovacej SMS.

 Súťažiaci môžu aktívne (prostredníctvom online, alebo zaslaním súťažnej SMS) hlasovať za niektorú z dvanástich (12) finalistiek súťaže MISS Slovensko 2018 a súťažiť o vecnú výhru. Finalistka, ktorá získa v celkovom hlasovaní najvyšší počet platných hlasov, sa stane víťazkou osobitnej kategórie súťaže MISS Slovensko 2018 s názvom „EVA MISS Sympatia 2018“.

 Hlasovať bude možné online na samostatnej webovej stránke www.eva.cas.sk/miss-slovensko-2018/ alebo prostredníctvom mobilného telefónu odoslaním SMS v správnom tvare na určené telefónne číslo. Hlasujúci môžu finalistkám posielať svoje hlasy spôsobom upraveným v týchto pravidlách. 

 Za jednotlivé profily finalistiek uverejnených na www.eva.cas.sk/miss-slovensko-2018/ bude možné hlasovať odkliknutím ikonky „HLASUJ“ v profile príslušnej finalistky. Účastník, ktorý uskutoční hlasovanie za niektorú z uverejnených kandidátok a zapojí sa do súťaže o vecnú výhru, musí po vykonaní hlasovania odoslať organizátorovi svoje kontaktné údaje vyplnením formulára, ktorý sa zobrazí po vykonaní hlasovania, v opačnom prípade nebude zaradený do žrebovania o vecnú výhru.

 Online hlasovať za profil najsympatickejšej finalistky „EVA MISS Sympatia 2018“ je možné maximálne jedenkrát za 2 hodiny z jedného (1) zariadenia (presnejšie jeden (1) profil môže dostať od jedného (1) hlasujúceho maximálne 12 on-line hlasov za 1 deň.

 Hlasovanie prostredníctvom SMS nie je obmedzené a je spoplatnené. Cena jednej SMS je 5 Eur vrátane DPH (vrátane spätnej odpovednej SMS), pričom jedna (1) odoslaná SMS predstavuje 5 hlasov pre vybranú finalistku. Službu sms hlasovania zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o.

Na platné hlasovanie prostredníctvom SMS sa vyžaduje odoslanie SMS v správnom tvare: MISS (medzera) číslo finalistky (1 – 12), na telefónne číslo 871. SMS hlasy je možné posielať v sieti mobilných operátorov Telekom, Orange, O2 a 4ka.

 Výťažok z SMS hlasovania bude v plnej výške venovaný na charitatívny projekt denníka Nový Čas „Srdce pre deti“, ktorý je spravovaný Nadáciou Pontis.

Hlasovanie bude ukončené v sobotu, dňa 28.4.2018 počas priameho prenosu z voľby MISS Slovensko 2018, v druhej tretine večera medzi 22.00 a 22.20, vysielaného prostredníctvom TV JOJ, kde budú zároveň slávnostne vyhlásené výsledky hlasovania v kategórii „EVA MISS Sympatia 2018“. Po oznámení výsledkov následne organizátor súťaže vyžrebuje celkom 1 (slovom: jedného) výhercu vecnej výhry spomedzi všetkých hlasujúcic

6.Podmienky účasti v súťaži: 

 Súťaže v hlasovaní o voľbu „EVA MISS Sympatia 2018“ sa môže osobne zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku. Zapojiť sa do súťaže môžu aj osoby mladšie ako 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov je oprávnená              k úkonom vyplývajúcim zo súťaže, primeraným jej rozumovej a vôľovej vyspelosti, avšak pri určitých právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti v súťaži (napr. prevzatie výhry, vzdanie sa výhry, súhlas s uverejnením fotografie a spracovaním osobných údajov a pod.) musí byť zastúpená svojím zákonným zástupcom (rodičom, pestúnom, osvojiteľom a pod.).

 Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a partnera súťaže a ich blízke osoby v zmysle osobitného predpisu.

 Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiaceho v prípade, ak sa preukáže, že:

a)      uviedol pri vyplnení on-line formulára nepravdivé informácie;

b)      porušil niektoré z pravidiel súťaže.

 Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť on-line hlasovania a vylúčiť súťažiaceho v prípade viacnásobného hlasovania z jedného zariadenia, pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov, alebo iných zariadení, alebo v prípade porušenia hlasovania v zmysle pravidiel štatútu.

7.Žrebovanie výhercu a odovzdanie výhry

 Po ukončení hlasovania prebehne žrebovanie výhercu na mieste konania priameho prenosu zo súťaže MISS Slovensko 2018, presnejšie v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave, dňa 28.4.2018. Žrebovanie zabezpečí partner súťaže, ktorý bude následne telefonicky (hovorom na vyžrebované telefónne číslo) kontaktovať vyžrebovaného výhercu. Vyžrebovaný výherca súťaže je povinný oznámiť partnerovi svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, presnú adresu a dátum narodenia na účely identifikácie výhercu a dohodnúť si termín prevzatia výhry.

Odovzdanie výhry sa uskutoční v termíne a na mieste určenom po dohode s výhercom. Pokiaľ si výherca neprevezme výhru v dohodnutom čase alebo ak nebude dohodnutý náhradný termín odovzdania výhry, stráca výherca nárok na výhru v prospech vyžrebovaného náhradníka.

8.Výhra v súťaži: 

     Výhrou v súťaži je exkluzívny, 8 dňový dovolenkový pobyt pre 2 osoby v Grécku v 5 hviezdičkovom plážovom rezorte Olympian Village, zaradenom do prestížnej hotelovej siete Aldemar, s all inclusive extra stravovaním.

V cene výhry nie je zahrnuté: poistenie, servisné poplatky, víza na vstup do krajiny.

 9.Súhlas so spracovaním osobných údajov a použitie prejavov osobnej povahy:

 Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie účastník súťaže dáva organizátorovi ako prevádzkovateľovi dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení nesk. predpisov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, a telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, identifikácie výhercu a na vlastné marketingové účely organizátora, ako aj na súvisiace reklamné a propagačné aktivity organizátora, a to na dobu dvoch (2) rokov od konania súťaže. Účastník súťaže ako dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.

 Účastník súťaže, ktorý hlasuje prostredníctvom SMS zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko, adresa, boli spracované spoločnosťou A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387, po dobu trvania súťaže na účely vykonania hlasovania, spracovania výsledkov súťaže a identifikácie výhercu. Spoločnosť A SMS, s.r.o. zabezpečí ochranu týchto osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a po skončení účelu ich využitia a uplynutí lehoty pre uloženie vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vykoná ich likvidáciu.

 Výherca súťaže sa zároveň v prípade získania výhry zaväzuje poskytnúť organizátorovi súťaže súhlas s bezodplatným vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou výhercu , resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi a zverejnením jeho prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie zverejnenia informácií o súťaži a propagácie organizátora súťaže a na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom súťaže.

10.V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v plat. znení, výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení podmienok stanovených pravidlami súťaže, rozhodne v sporných prípadoch Organizátor.

11.Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže a kedykoľvek počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť Pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel súťaže sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým boli pravidlá uverejnené. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených súťažiacim, má prednosť znenie pravidiel súťaže uverejnených na webe.

 Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na webovej stránke www.eva.sk/miss-slovensko-2018/

počnúc dňom 26.3.2018. Organizátor pravidlá odstráni najneskôr do desať (10) dní od ukončenia súťaže. Identické pravidlá súťaže budú k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

 12. Vecné výhry v hodnote nad 350 Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov              v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom    odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry                 v hodnote vyššej ako 350 Eur je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 Eur.Organizátor vydá výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty. Výherca v celom rozsahu zodpovedá za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 13. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

 Organizátor súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím výhry z dôvodov na strane účastníka. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť služieb mobilných operátorov, internetových služieb a obdobných zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré priamo neposkytuje.

 14. Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Bratislave, 1.2.2018