Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE „Eva vôňa roka 2017“ s magazínom Eva

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „EVA Vôňa Roka 2017“ zastrešovaná life-stylovým magazínom EVA. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich.

1. Názov súťaže: „EVA Vôňa Roka 2017“

2Organizátor súťaže:

Spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, IČ DPH: SK2020299424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 19/B (ďalej len „organizátor“).

Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa, Nový Čas Krimi, Nový Čas Krížovky, Nový Čas pre ženy, Nový Čas Bývanie, Život, EVA, Madam EVA, GEO, AUTO BILD a prevádzkovateľom internetových portálov akými sú napríklad www.cas.sk, www.casprezeny.sk a www.eva.sk.

3. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 6. júla 2017. Koniec súťaže: 20. novembra 2017.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4.Médiá určené pre komunikáciu súťaže

Magazín EVA a webstránka www.evavonaroka.sk

5. Základný princíp súťaže:

Propagačná súťaž mesačníka EVA je súčasťou 16. ročníka projektu „EVA Vôňa Roka“, v ktorej súťažiaci a odborná porota hodnotia kozmetické produkty, novinky roku 2017 z kategórie parfumov a toaletných vôd.

Súčasťou súťaže kozmetických produktov je súťaž o vecné výhry, ktorá bude prebiehať prostredníctvom mesačníka EVA celkom päť (5) mesiacov v jednotlivých vydaniach mesačníka od čísla 8/2017 až do čísla 12/2017. Víťazné vône budú uverejnené vo vydaní EVA č. 1/2018.

Do súťaže je možné sa zapojiť prostredníctvom odoslania súťažnej SMS alebo formou on-line hlasovania na webovej stránke www.evavonaroka. sk  

Princíp súťaže spočíva v hlasovaní o vôňu roka 2017, z výberu noviniek dámskych a pánskych vôní uvedených do predaja  v r. 2017, prostredníctvom ktorého môžu účastníci súťaže vyhrať vecné výhry.

Do hlasovania sa možno zapojiť odoslaním on-line hlasu pre vybrané produkty uverejnené na  www.evavonaroka. sk  prostredníctvom vyplneného formulára na  stránke www.evavonaroka. sk   alebo odoslaním súťažnej SMS v tvare EVAVONA (medzera) X (medzera) Y (medzera) KONTAKTNE UDAJE na štvorčíslie 6664. Súťažiaci na miestach označených X a Y uvedie písmená, ktorými bude označená každá dámska vôňa a pánska vôňa (nominovaná v príslušnom mesiaci), podľa toho, za ktorú vôňu chce súťažiaci hlasovať.

Súťažné písmenkové kódy k jednotlivým vôňam budú uverejnené v printovom mesačníku EVA od čísla 8/2017 až do čísla 12/2017. V on-line hlasovacom formulári je potrebné vyplniť prihlasovacie údaje súťažiaceho a odhlasovať odklikom vždy jednu zvolenú dámsku a jednu zvolenú pánsku vôňu. Odoslaním hlasu prostredníctvom on-line formulára na stránke www.evavonaroka.sk alebo SMS v správnom tvare na určené číslo sa hlasujúci stáva účastníkom súťaže a zaraďuje sa do žrebovania o vecné výhry v príslušnom súťažnom mesiaci. V internetovom hlasovaní môže súťažiaci prostredníctvom on-line formulára hlasovať každú hodinu.

Hlasovanie prostredníctvom súťažných SMS nie je obmedzené. Každý súťažiaci môže odoslať ľubovoľný počet SMS, avšak každá SMS súťaží vždy len v rámci súťažného obdobia, v ktorom bola organizátorovi doručená.

6. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku. Zapojiť sa do súťaže  môžu aj osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov, ktoré však pri právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti na súťaži (napr. prevzatie výhry, vzdanie sa výhry, súhlas s uverejnením fotografie a spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom (rodičom, pestúnom, osvojiteľom a pod.).

Zapojením sa do súťaže zároveň súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže a akceptuje ich.

7. Podmienky pre SMS hlasovanie:

Z hľadiska podmienok súťaže, sa za platný hlas považuje SMS správa odoslaná na určené telefónne číslo v nasledovnom tvare:

EVAVONA (medzera) X (medzera) Y (medzera) Meno, Priezvisko, Korešpondenčná adresa

X = kód dámskej vône

Y = kód pánskej vône

Príklad správne zadanej SMS správy: EVAVONA A F Lenka Voňavá, Kvetná 5, Poprad 05801

Správne zadaný text je potrebné odoslať formou SMS na štvorčíslie 6664.

Cena SMS je max. 0,50 EUR vrátane DPH. Služba je dostupná pre klientov sietí T-Mobile, Orange a Telefónica O2 a technicky ju zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387.

8. Výherca:

Výhercami sa stanú hlasujúci vyžrebovaní spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí v jednotlivých dňoch súťažného obdobia hlasovali prostredníctvom formulára na stránke www.evavonaroka. sk alebo odoslali SMS v správnom tvare na určené telefónne číslo. Žrebovanie sa uskutoční spôsobom náhodného výberu zo všetkých platných hlasov doručených v on-line hlasovaní a formou SMS v príslušnom súťažnom období.

Organizátor v súťaži vyžrebuje celkom 350 (slovom: tristopäťdesiat) výhercov v piatich súťažných obdobiach (súťažných mesiacoch). V každom súťažnom období bude vyžrebovaných 70 (slovom: sedemdesiat) výhercov mesačných výhier.

9. Súťažné obdobie a výhry:

Súťažné obdobie – súťažný mesiac pre získanie mesačných výhier je nasledovné:

 

Súťažný mesiac

  

   Dátum od

 

Dátum do

 

Dátum žrebovania

 

1

  

   6. 7. 2017

 

31. 7. 2017

   

    1. 8. 2017

2

   4. 8. 2017

31. 8. 2017

    4. 9. 2017

3

   6. 9. 2017

30. 9. 2017

    3. 10. 2017

4

   6. 10. 2017

31.10. 2017

    3. 11. 2017

5

   4. 11. 2017

20. 11. 2017

    24. 11. 2017

Jeden (1) súťažný mesiac trvá od 0:00 hod. uvedeného dátumu do 23:59 hod. posledného dňa uvedeného dátumu v príslušnom mesiaci.

Žrebovanie výhercov mesačných výhier organizátor uskutoční vždy do 14:00 hod. v pracovný deň bezprostredne nasledujúci po ukončení súťažného obdobia v danom mesiaci, v termínoch: 1. 8., 4. 9., 3. 10., 3. 11. a 24. 11. 2017.

Výhrami v súťaži sú kozmetické produkty - parfumy, ktoré boli prihlásené do súťaže EVA Vôňa Roka 2017. Výherca získa 1x spotrebiteľské balenie parfumu niektorej z vôní súťažiacich o titul „Vôňa roka“ v príslušnom mesiaci. Spolu sa súťaží o 70 (slovom sedemdesiat) parfumov každý mesiac.

Špeciálnou výhrou v súťaži je  5 nákupných poukážok  v celkovej hodnote 1 500 EUR ( 300 EUR / 1 poukážka) na nákup parfumov zo sortimentu noviniek nominovaných do EVA Vôňa roka 2017 v parfumériách FAnn.

10. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

Žrebovanie sa uskutoční v termínoch uvedených v bode 9. v sídle organizátora súťaže. Oboznámenie účastníkov súťaže o výsledkoch žrebovania prebehne uverejnením výhercov na stránke „www.evavonaroka.sk“ po dobu trvania súťaže.

Organizátor zabezpečí odovzdanie výhier výhercom do dvoch (2) mesiacov od uskutočnenia žrebovania. Výhry budú výhercom odosielané vo forme poistenej poštovej zásielky. Ak sa nepodarí na základe známych údajov kontaktovať výhercu, doručiť výhercovi výhru, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru v sídle organizátora, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím dvoch mesiacov od vyžrebovania výhercov. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor.

Výherca má právo výhru písomne odmietnuť v lehote 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní odo dňa uverejnenia informácie o výhre v súťaži v mesačníku EVA, na adrese: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava. Pre potreby určenia začiatku plynutia 15 dňovej lehoty na zaslanie vyjadrenia výhercu podľa tohto bodu sa považuje deň nasledujúci po dni odo dňa uverejnenia informácie o výhre v súťaži v mesačníku EVA. Odmietnutím výhry nárok výhercu na výhru zaniká a organizátor je oprávnený ponúknuť výhru náhradnému výhercovi podľa poradia, v akom boli náhradní výhercovia vyžrebovaní.

11. Preberanie výhier za výhercu:

Namiesto výhercu môže prevziať výhru iná osoba len v prípade, ak sa výhercom stane osoba, ktorá nedovŕšila osemnásty (18.) rok veku. V takomto prípade môže výhru prevziať výhradne zákonný zástupca výhercu.

12. Odovzdanie výhry náhradnému výhercovi:

Organizátor po každom vyžrebovaní výhercov mesačných výhier rovnako náhodným výberom  vyžrebuje pätnásť (15) náhradníkov ako výhercov v druhom rade. Ak vyžrebovaný výherca odmietne výhru alebo stratí na výhru nárok z iných dôvodov, vzniká nárok na výhru náhradným výhercom v poradí, v akom boli vyžrebovaní.

13. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a ich blízke osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

14. Súhlas so spracovaním osobných údajov a s uverejnením prejavov osobnej povahy:

Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu účastník súťaže dáva organizátorovi ako prevádzkovateľovi dobrovoľne svoj  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení nesk. predpisov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, a telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže a identifikácie výhercu na dobu dvoch (2) rokov od konania súťaže. Účastník súťaže  ako dotknutá osoba súhlasí s tým, aby organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013  z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.

Účastník súťaže, ktorý odoslal súťažnú SMS  zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko, adresa, boli spracované sprostredkovateľom, spoločnosťou A SMS, s.r.o. Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387 po dobu trvania súťaže na účely vykonania hlasovania, spracovania výsledkov súťaže a identifikácie výhercu. Spoločnosť A SMS, s.r.o. zabezpečí ochranu týchto osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a po skončení účelu ich využitia vykoná ich likvidáciu.

Účastníci súťaže sa zároveň v prípade získania výhry zaväzujú poskytnúť organizátorovi súhlas s bezodplatným vyhotovením, uverejnením a rozširovaním potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením, uverejnením  a rozširovaním reportáže o výhercovi, jeho podobizne a iných prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora súťaže v magazíne EVA, prípadne v iných printových médiách organizátora a na webových stránkach prevádzkovaných organizátorom, participujúcich na projekte a na súťaži „EVA Vôňa Roka 2017“.

15. Vymáhanie výhier zo súťaže:

Výhry zo súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto súťažných podmienok a pravidiel súťaže, rozhodne organizátor súťaže.

16. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo z dôvodov zmeny právnych predpisov kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá  súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmena je účinná zverejnením nového znenia pravidiel súťaže namiesto pôvodného znenia na „www.evavonaroka. sk". V prípade rozporu medzi týmto znením pravidiel súťaže a pravidlami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je záväzné znenie  pravidiel uverejnených na www.evavonaroka. sk  

17. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke  www.evavonaroka. sk od 6.7.2016. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

18. Daňová povinnosť:

Výhry a ceny zo súťaže v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a vecné výhry aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 € je výherca povinný zdaniť iba sumu prevyšujúcu hodnotu 350 €. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry organizátor výhercovi písomne oznámi.

19. Zodpovednosť za škodu:

Účasť v tejto propagačnej súťaži je dobrovoľná. Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych alebo neúplných údajov účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry z dôvodov na strane účastníka súťaže.

Organizátor nenesie zodpovednosť za vady služieb mobilných operátorov a poskytovateľov internetových služieb, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

20. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Bratislava 20.6.2017