Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravidlá súťaže „EVA Miss sympatia 2016“

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „EVA Miss Sympatia 2016“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

 1. Názov súťaže: „EVA Miss Sympatia 2016“
 1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Azet.sk, a. s., so sídlom Murgašova 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 023 523, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 10459/L, prevádzkovateľ portálu www.eva.sk. Garantom súťaže je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, IČ DPH: SK2020299424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 19/B (ďalej len „organizátor“).

 1. Partner súťaže:

Partnerom súťaže je spoločnosť FORZA a.s., so sídlom: Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36 035 092, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sa, vl. č. 526/S, organizátor súťaže Miss Slovensko 2016.

 1. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 28. marca 2016. Koniec súťaže: 29. apríla 2016. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 1. Tlačový titul a webový portál určený pre súťaž:

Mesačník Eva a webový portál www.eva.sk.

 1. Základný princíp a priebeh súťaže:

V termíne od 28.3.2016 až do 29.4.2016 bude súťažiacim daná možnosť hlasovať prostredníctvom webovej stránky alebo prostredníctvom SMS hlasovania o „EVA Miss Sympatia 2016“. Súťažiaci môžu hlasovať za jednu z dvanástich (12) finalistiek Miss Slovensko 2016 a súťažiť o vecnú výhru. Finalistka, ktorá získa v celkovom hlasovaní najviac hlasov, sa stane víťazkou osobitnej kategórie súťaže Miss - „EVA Miss Sympatia 2016“. Hlasovať bude možné na www.eva.sk/miss-slovensko-2016 alebo prostredníctvom mobilného telefónu odoslaním SMS v správnom tvare na určené telefónne číslo. Hlasujúci budú finalistkám posielať svoje hlasy spôsobom upraveným v týchto pravidlách. 

Za jednotlivé profily finalistiek uverejnené na www.eva.sk/miss-slovensko-2016 bude možné hlasovať odkliknutím tlačidla „HLASUJ“ v profile konkrétnej finalistky. Účastník, ktorý uskutoční hlasovanie za niektorú z uverejnených kandidátok a chce sa zapojiť do súťaže o vecnú výhru, musí po vykonaní hlasovania odoslať organizátorovi svoje kontaktné údaje uvedené vo formulári, ktorý sa zobrazí po vykonaní hlasovania, inak nebude zaradený do žrebovania o vecnú výhru. Hlasovať za profil najsympatickejšej finalistky je možné maximálne jedenkrát za 4 hodiny z jedného (1) zariadenia (t. j. jeden (1) profil môže dostať od jedného (1) hlasujúceho maximálne 6 on-line hlasov za 1 deň).

Hlasovanie prostredníctvom SMS je neobmedzené a je spoplatňované sumou 5 Eur, 1 SMS = 5 hlasov. Službu zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Na platné hlasovanie prostredníctvom SMS sa vyžaduje odoslanie SMS v správnom tvare: MISS (medzera) číslo finalistky, na telefónne číslo 871. SMS hlasy je možné posielať v sieti mobilných operátorov Telekom, Orange a O2.

Výťažok z hlasovania sa v plnej výške použije na Srdce pre deti – charitatívny projekt Nového Času spravovaný Nadáciou Pontis.

Dňa 29.4.2016 počas priameho prenosu z voľby Miss Slovensko 2016 vysielaného na TV JOJ bude hlasovanie uzatvorené. Výsledky hlasovania kategórie „EVA Miss Sympatia 2016“ budú slávnostne vyhlásené počas priameho televízneho prenosu Miss Slovensko 2016. Po oznámení výsledkov následne organizátor súťaže vyžrebuje celkom 1 (slovom: jedného) výhercu vecnej výhry zo všetkých hlasujúcich.

 1. Podmienky účasti v súťaži: 
 1. Súťaže o voľbu „EVA Miss Sympatia 2016“ sa môže osobne zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku. Zapojiť sa do súťaže môžu aj osoby mladšie ako 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov je oprávnená k úkonom vyplývajúcim zo súťaže, primeraným jej rozumovej a vôľovej vyspelosti, avšak pri určitých právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti v súťaži (napr. prevzatie výhry, vzdanie sa výhry, súhlas s uverejnením fotografie a spracovaním osobných údajov atď.) musí byť zastúpená svojím zákonným zástupcom (rodičom, pestúnom, osvojiteľom a pod.).
 1. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a partnera súťaže a ich blízke osoby v zmysle osobitného predpisu.
 1. Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiaceho v prípade, ak sa preukáže, že :

a)      uviedol pri vyplnení on-line formulára nepravdivé informácie;

b)      porušil niektoré z pravidiel súťaže.

 1. Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť on-line hlasovania a vylúčiť súťažiaceho v prípade viacnásobného hlasovania z jedného zariadenia, pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov. Organizátor bude overovať platnosť hlasovania v prípade finalistiek, ktoré v priebehu jedného dňa získajú viac ako 5 000 hlasov.
 1. Žrebovanie výhercu a odovzdanie výhry

Po ukončení hlasovania prebehne žrebovanie výhercu na mieste konania priameho prenosu zo súťaže Miss Slovensko 2016, v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave dňa 29.4.2016. Žrebovanie zabezpečí partner súťaže, ktorý bude následne telefonicky (hovorom na vyžrebované telefónne číslo) kontaktovať vyžrebovaného výhercu. Vyžrebovaný výherca súťaže je povinný oznámiť partnerovi svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, presnú adresu a dátum narodenia a dohodnúť si termín prevzatia výhry.

Odovzdanie výhry sa uskutoční v stanovený deň (deň dohodnutý telefonickým rozhovorom). Pokiaľ si výherca neprevezme výhru v dohodnutom čase alebo ak nebude dohodnutý náhradný termín odovzdania výhry, stráca výherca nárok na výhru v prospech vyžrebovaného náhradníka.

 1. Výhra v súťaži:      

Výhrou v súťaži je pobytový zájazd na 8 dní do Ománu od CK Hydrotour v hodnote 2 500 Eur, hotel: Salalah Rotana Resort 5*, stravovanie: All inclusive.

Termín: 29.5. - 5.6. 2016.

V cene výhry nie je zahrnuté: poistenie, servisné poplatky (299 Eur/ osoba), víza na vstup do krajiny.

 1. a použitie prejavov osobnej povahy:
 2. Zapojením sa do súťaže a odoslaním kontaktných údajov prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie účastník súťaže dáva organizátorovi ako prevádzkovateľovi dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení nesk. predpisov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, a telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, identifikácie výhercu a na vlastné marketingové účely organizátora, ako aj na súvisiace reklamné a propagačné aktivity organizátora, a to na dobu dvoch (2) rokov od konania súťaže. Účastník súťaže ako dotknutá osoba zároveň súhlasí s tým, aby organizátor ako prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov za uvedeným účelom. Takto daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať. Organizátor je oprávnený spracúvať poskytnuté údaje, až kým súhlas nebude odvolaný. V prípade, ak účastník súťaže, ktorý organizátorovi poskytol osobné údaje, nesúhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, môže podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo domáhať sa svojich práv podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 1. V zmysle §16 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uvádzať len pravdivé osobné údaje.
 1. Účastník súťaže, ktorý hlasuje prostredníctvom SMS zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, meno, priezvisko, adresa, boli spracované spoločnosťou A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387, po dobu trvania súťaže na účely vykonania hlasovania, spracovania výsledkov súťaže a identifikácie výhercu. Spoločnosť A SMS, s.r.o. zabezpečí ochranu týchto osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a po skončení účelu ich využitia a uplynutí lehoty pre uloženie vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vykoná ich likvidáciu.
 1. Účastník súťaže sa zároveň v prípade získania výhry zaväzuje poskytnúť organizátorovi a garantovi súťaže súhlas s bezodplatným vyhotovením a zverejnením potrebného množstva fotografií s podobizňou účastníka (výhercu), resp. s vyhotovením a zverejnením reportáže o výhercovi a zverejnením jeho prejavov osobnej povahy, na účely prezentácie súťaže a propagácie organizátora súťaže a na webových portáloch prevádzkovaných organizátorom alebo garantom súťaže.

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel súťaže sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým boli pravidlá uverejnené. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených súťažiacim, má prednosť znenie pravidiel súťaže uverejnených na webe.

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.eva.sk/miss-slovensko-2016 počnúc dňom 28.3.2016. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

Peňažné aj nepeňažné výhry zo súťaží v hodnote nad 350 Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a nepeňažné výhry zároveň predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 Eur je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Z peňažnej výhry namiesto výhercu odvedie daň Organizátor súťaže a vyplatí výhercovi výhru po zdanení. Výhercovia nepeňažných výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňových a odvodových povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Hodnotu nepeňažnej výhry Organizátor výhercovi písomne oznámi.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti so súťažou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

Organizátor súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím výhry z dôvodov na strane účastníka. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť služieb mobilných operátorov, internetových služieb a obdobných zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré priamo neposkytuje.

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Bratislava, 28.3. 2016